§1: Navn.
Landsforeningen af Solcelleejere (LFASE)

 

§2: Foreningens formål.
Uafhængig og ajourført vidensformidling til folk, der har investeret eller overvejer at investere i solcelleanlæg.

At varetage de private solcelleejeres interesser overfor:

 • Regering og folketing
 • Fabrikanter og Grossister
 • Installatører
 • Forsknings- udviklings- og godkendelsesinstitutioner
 • Elforsyningsselskaber

 

§2A: Foreningen virker ved:

 • At arrangere foredrag med kompetente nøglepersoner, tekniske, administrative og politiske .
 • At arbejde for øget gennemskuelighed i godkendelser og autorisationer
 • At opbygge netværker til relevante institutioner og enkeltpersoner.

 

§3: Medlemskab.
Alle private ejere af solcelleanlæg, men også enkeltpersoner, som har interesse i sagen, kan optages som medlemmer. Indmeldelse kan ske via formular på hjemmesiden.

 

§4: Bestyrelsen
Stk. 1. Til bestyrelse og suppleant kan kun vælges private ejere eller tidligere ejere af solcelleanlæg.

Stk.2: Foreningen ledes af en bestyrelse på 4-7 personer, som består af formand, næstformand, kasserer samt bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for en toårig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 3. Der vælges 1-3 suppleanter for et år af gangen.

Stk. 4. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Beslutninger træffes af flertallet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendige.

 

§5: Tegningsret
Foreningen tegnes af formand og/eller kasserer og et bestyrelsesmedlem.

 

§6: Kontingent
Kontingentet skal følge kalenderåret. Indbetaling sker senest 31/1 og størrelsen af kontingent vedtages på den ordinære generalforsamling. Rettidig betaling af kontingent giver stemmeret til generalforsamlingen.

Opkrævningen fremsendes via mail medio december.

§7: Udmelding og udelukkelse
Stk. 1. Til gyldig udmeldelse kræves, at det pågældende medlem via mail orienterer bestyrelsen om, at vedkommende ikke længere ønsker at være medlem.

Stk. 2. Folk, der ikke har indbetalt deres kontingent til foreningen som anført i § 6, vil modtage en rykker. Forbliver denne ubesvaret vil vedkommende blive slettet efter 14 dage regnet fra dato for afsendelse af rykker.

Stk. 3.  Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil.
Udelukkelse kan ankes til behandling på førstkommende generalforsamling.

 

§8:  Generalforsamlingen
Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes i første kvartal og varsles på hjemmesiden og via nyhedsbrev til medlemmerne mindst 4 uger før afholdelsen.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3. Alle medlemmer har stemmeret. Intet medlemsnummer kan afgive mere end en stemme og kan ikke opnå mere end en plads i bestyrelsen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal. Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægterne, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning skal gennemføres såfremt 5 deltagere ønsker dette.

Stk. 5. Der skal tages referat af generalforsamlingen som tilsendes medlemmerne som nyhedsbrev. Nyhedsbrevet m referat af generalforsamlingen udsendes snares muligt og senest 2 uger efter generalforsamlingen.

Stk. 6. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
a) Valg af stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Behandling af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
6. a) Valg af bestyrelse i henhold til § 4.
b) Valg af suppleanter.
7. a) Valg af 2 revisorer.
b) Valg af 1 revisorsuppleant.
8.  Eventuelt.

 

§9: Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§10: Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Kassereren har følgende opgaver:

 • Jobbet som kasserer for foreningen indebærer styringen af økonomien på grundlag af foreningens regler og vedtægter.
 • Kassereren skal på hvert bestyrelsesmøde fremlægge en regnskabsoversigt og gøre opmærksom på indbetalte kontingenter og restancer.
 • Herudover skal kassereren orientere om udviklingen i medlemsantallet og sikre, at der bliver lagt budget for foreningen.
 • Ansvarlig for at få revideret regnskabet og forelægge dette for bestyrelse og generalforsamling.
 • Ansvarlig for udarbejdelse og ajourføring af tariffer for kørsel, servering til møder og kurser samt kontrol af disse udbetalinger. Ændringer af ovenstående skal godkendes af bestyrelse

I øvrigt gælder følgende for foreningens økonomi:

Alle økonomiske transaktioner sker via netbank. Der kan ikke udstedes kontokort til foreningskontoen, og der skal ikke findes en ”kontantkasse”. Udbetalinger sker via netbank og skal anvises af kasserer og godkendes af formand og/eller bestyrelsesmedlem.

 

§11: Revisorer
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år i primo januar måned gennemgå det samlede regnskab. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab, kontoudtog og bilag.

 

§12: Opløsning 
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue en miljøorganisation, hvilken besluttes i den generalforsamling der beslutter nedlæggelse.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 28. februar 2016.

X

Forgot Password?

Join Us