Fra Energistyrelsens hjemmeside:

Ændring af anlæg

Læs om hvad du skal være opmærksom på og hvilke regler der bør følges, alt efter hvilke ordninger dit solcelleanlæg er godkendt under.

https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/solceller/aendring-af-anlaeg

 

Generelt om ændring af anlæg

Det er muligt at udskifte defekte eller mangelfulde komponenter (inverter eller paneler) i forbindelse med løbende vedligehold og reparation så længe at de nye paneler af præcis samme mærke/type som den oprindelige, (nu) defekte eller mangelfulde komponent.

Du behøver altså ikke kontakte Energistyrelsen, hvis den oprindelige inverter eller de oprindelige paneler kan erstattes med præcis samme produkt.

I tilfælde af at dette ikke er muligt, kan du læse mere om hvilke muligheder du har for reparation og udvidelse af anlægget her på siden i fanebladene nedenfor.

Mit solcelleanlæg er godkendt til årsbaseret nettoafregning – gruppe 6

 

Vedligehold og reparation

En bindende købsaftale er én af flere betingelser for at kunne opnå årsbaseret nettoafregning.

Du må derfor som udgangspunkt ikke erstatte de oprindelige paneler eller den oprindelige inverter med nye komponenter af et andet mærke eller type.

Der er fri adgang til at udskifte den oprindelige inverter eller de oprindelige paneler med en ny inverter eller nye paneler af præcis samme mærke/type som den oprindelige, (nu) defekte eller mangelfulde komponent.

Hvis du ikke kan skaffe en ny inverter eller nye paneler nøjagtig magen til de oprindelige komponenter, skal du kontakte Energistyrelsen, inden du laver ændringer på dit solcelleanlæg.

Du kan bede om tilladelse til at udskifte defekte eller mangelfulde komponenter med tilsvarende produkter af et andet mærke.

Energinet skal foretage en konkret vurdering og skal derfor bruge en række oplysninger og dokumentation: (Brug blanketten)

  • Solcelleanlæggets GSRN-nummer (id-nummer)
  • Konkrete oplysninger om det oprindelige defekte eller mangelfulde produkt (dvs. mærke, type, effekt)
  • Dokumentation for at det oprindelige produkt er defekt eller mangelfuldt
  • Hvis det oprindelige produkt ikke længere fremskaffes, da dokumentation herfor
  • Konkrete oplysninger om det produkt, som du vil bruge som erstatning (dvs. mærke, type, effekt)
  • Fuldmagt fra anlægsejer, hvis en anden person end anlægsejeren indsender anmodningen om ændring af anlæg

Du kan sende din anmodning om ændring af anlæg til ve@ens.dk.

Vi kontakter dig via mail eller telefon, hvis vi har spørgsmål til din indsendte dokumentation. Afgørelsen sender vi til dig med posten, når vi har færdigbehandlet din anmodning.

Du skal melde ændringen af dit solcelleanlæg til din elleverandør, som sørger for at din lokale netvirksomhed opdaterer oplysningerne om dit anlæg i stamdataregisteret.

Udvidelse

Du må ikke ændre dit eksisterende anlæg på den årsbaserede nettoafregning. Det vil sige, at du f.eks. ikke må opsætte flere paneler eller opsætte en inverter, der forøger solcelleanlæggets installerede effekt.

Det er efter § 16 i bekendtgørelse nr. 999 af 29/06/2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet alene det anlæg, hvor ejeren har indgået bindende aftale om køb senest den 19. november 2012, som kan nettoafregnes på årsbasis. 

Hvis du udvider anlægget, er der ikke længere tale om det oprindeligt købte anlæg, og betingelserne er ikke længere opfyldt. Du vil i stedet for nettoafregning på årsbasis skulle vælge mellem nettoafregning på øjebliks- eller timebasis.

Maks. 6 kW per husstand

Hvis dit solcelleanlæg har en effekt, der er mindre end 6 kW, kan du søge om at få tilsagn om nettoafregning eller tilsagn om forhøjet pristillæg for et anlæg med en installeret effekt svarende til differencen mellem dit eksisterende anlæg og 6 kW grænsen per husstand.

Hvis du får tilsagn til at etablere endnu et anlæg, skal det nye anlæg sluttes til en særskilt forbrugsinstallation, der har sin egen stikledning. Hvis anlægget installeres i samme forbrugsinstallation som det eksisterende solcelleanlæg, bliver det anset som udvidelse af et eksisterende anlæg.

Mit solcelleanlæg er godkendt til forhøjet pristillæg efter overgangsordningen

 

Vedligehold og reparation

En bindende og ubetinget købsaftale er én af flere betingelser for at kunne opnå forhøjet pristillæg efter overgangsordningen.

Du må derfor som udgangspunkt ikke udskifte paneler eller inverteren i det solcelleanlæg, der fremgår af din købsaftale.

Hvis der imidlertid som led i opfyldelsen af en aftale om køb af et solcelleanlæg – f.eks. pga. mangler ved det oprindelige anlæg – sker omlevering med et tilsvarende solcelleanlæg, vil dette ikke medføre, at betingelsen ikke er opfyldt, hvis omlevering sker i henhold til en købe- eller aftaleretlig forpligtelse for leverandøren. Efter omstændighederne vil dette gælde, selv om du herved får et marginalt kraftigere anlæg – under forudsætning af, at anlægget stadig opfylder betingelserne i § 4, stk. 7-9, og at det ikke har været muligt at levere et tilsvarende anlæg.

Afgørelsen beror på en konkret vurdering af en sagsbehandler.

Udvidelse

Hvis du ønsker at udvide det eksisterende solcelleanlæg, så anlæggets installerede effekt bliver forøget, skal du indsende en ansøgning om tilsagn om nettoafregning uden pristillæg for udvidelsen.

Hvis du får tilsagn til at etablere en udvidelse, skal du have en særskilt produktionsmåler til dit nye anlæg.

Mit solcelleanlæg er godkendt til nettoafregningsgruppe 2 eller 4

 

Vedligehold og reparation

Det er tilladt at opsætte en anden inverter eller andre paneler, så længe ændringen ikke forøger solcelleanlæggets installerede effekt.

Du skal via din elleverandør melde ændringen til den lokale netvirksomhed, som derefter opdaterer oplysninger om solcelleanlægget i stamdataregisteret.

Udvidelse

Du må gerne opsætte flere paneler uden at søge om tilsagn, så længe udvidelsen ikke forøger anlæggets installerede effekt.

Hvis anlæggets installerede effekt forøges, skal du indsende en ny ansøgning om tilsagn for udvidelsen.

Efter tilsagn – før nettilslutning

Du må gerne opsætte et andet anlæg end det, der er aftalt i den betingede købsaftale, så længe anlæggets installerede effekt ikke overstiger den effekt, som du har fået tilsagn til.

Det er med andre ord tilladt at ændre type paneler eller inverter, så længe ændringen ikke forøger solcelleanlæggets installerede effekt.

Det er tilladt at nedjustere solcelleanlæggets effekt i forhold til den i købsaftalen angivne effekt. Med andre ord må du gerne opsætte et solcelleanlæg med en mindre installeret effekt, end du har fået tilsagn til.

Efter tilsagn – efter nettilslutning

Vedligehold og reparation

Det er tilladt at opsætte en anden inverter eller andre paneler, så længe ændringen ikke forøger solcelleanlæggets installerede effekt.

Du skal via din elleverandør melde ændringen til den lokale netvirksomhed, som derefter opdaterer oplysninger om solcelleanlægget i stamdataregisteret.

Udvidelse

Du må gerne opsætte flere paneler uden at søge om tilsagn, så længe udvidelsen ikke forøger anlæggets installerede effekt.

Hvis du ønsker at udvide det eksisterende solcelleanlæg, så anlæggets installerede effekt bliver forøget, skal du indsende en ny ansøgning om tilsagn for udvidelsen.

Installeres anlægget i samme forbrugsinstallation, så skal der vælges samme nettoafregningsgruppe som anlægget der udvides.

Bemærk venligst, at der gælder en maksimal grænse på 6 kW per husstand, hvis du har fået tilsagn om forhøjet pristillæg fra puljen.

Du kan altså kun opretholde aftalen om det forhøjede pristillæg, hvis den samlede installerede effekt af det eksisterende og det nye anlæg ikke overstiger 6 kW.

Hvis du får tilsagn til at etablere en udvidelse, skal du have en særskilt produktionsmåler til dit nye anlæg.

Ændring af anlæg – forhøjet pristillæg

 

Ændringer af paneler, inverter og effekt.

Kravet om købsaftalen irreversibilitet kræver, at købsaftalen forbliver uændret i sin oprindelige form. Dog indeholder henholdsvis købeloven samt solcellebekendtgørelsen mulighed for, at efterfølgende ændringer kan tillades.

Købeloven

Det betyder, at aftaleparterne, indenfor de køberetlige betragtninger, har mulighed for at foretage efterfølgende ændringer af anlægget og stadig opretholde tilsagnet om mulighed for forhøjet pristillæg. 
Efterfølgende ændringer kan tillades, såfremt der ikke sker en forøgelse af effekt.

Det vil sige, at det er tilladt at ændre type paneler i forhold til det, som er aftalt i den pågældende købsaftale.
Det er tilladt at ændre type inverter, forudsat at den installerede effekt ikke forøges.

Det er Energistyrelsen, der foretager en konkret vurdering af, om ændringerne er omfattet af de køberetlige betragtninger. Kontakt derfor Energistyrelsen, inden du fortager ændringer.

Solcellebekendtgørelsen

Efterfølgende ændringer kan tillades, såfremt der ikke sker en forøgelse af den nominelle effekt, og disse ændringer aftales med den leverandør, som du har indgået den oprindelige købsaftale med.

Det betyder, at du kan ændre type af paneler eller inverter, som oprindeligt er aftalt i købsaftalen, såfremt der sker en nedregulering af dit solcelleanlægs installerede effekt.

Det er tilladt at ændre dit solcelleanlægs installerede effekt, såfremt du foretager en nedregulering i forhold til den i købsaftalen angivne effekt.

Åbningstider i V.E.-administrationen

Mandag til fredag

fra kl. 9:00 til kl. 14:00

 

Kontakt V.E.-administrationen

Email: VE@ens.dk

Telefon: 70 21 50 74

 

 

Regler til bevarelse af nettomålerordningen

Please Login to post a comment

X

Forgot Password?

Join Us